werkbezoek Almere

Verslag werkbezoek Almere 21 -11- 2019.

Een delegatie van de Wmo-Adviesraad werd door een ambtenaar op het stadhuis ontvangen om te horen welke ervaringen ze daar sinds 2015 hebben met de vorming van “wijkteams”.

Belangrijkste uitgangspunt is daar, evenals bij ons, het bevorderen van de participatie en het welbevinden door het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid. Daartoe wordt ten eerste de leefomgeving van de hulpvrager ingeschakeld. Verder proberen zij zoveel mogelijk de individuele vragen, die bij het wijkteam binnenkomen te groepsgewijs aan te pakken met behulp van vrijwilligers en opbouwwerkers. Coördinatoren van de vrijwilligers – en mantelzorgorganisatie maken deel uit van de wijkteams. Verder bestaan deze uit vertegenwoordigers van het algemeen maartschappelijk werk, stichting MEE en Wmo -consulenten. Deze zijn allen nog bij hun eigen organisatie in dienst en werken samen middels een convenant. Hobbels in deze samenwerking zijn met name ict- systemen , privacy en onderlinge communicatie.

De wijkteams geven advies en informatie, doen aan vraagverheldering en realiseren een Wmo-voorziening. Indien er langduriger inzet nodig is dan wordt de vraag “warm” overgedragen aan een stedelijk, specialistisch team. Het wijkteam is bekend en laagdrempelig. Ook worden “vindplaatsen” gebruikt om bekendheid te geven aan de wijkteams. Almere kent momenteel 16 wijkteams met ca. 4 FTE’s. Door het succes (35 % van de vragen kan door het wijkteam worden afgehandeld) is de werkdruk erg hoog. Daarom wordt er nu nagedacht over een clustering tot 8 wijkteams.

Het wijkteam is netwerkpartner van overige professionals in de wijk, zoals huisartsen, wijkagenten, jeugdzorg, GGZ, W&I, enz. Omdat voor 2015 binnen gezondheidscentra werd samengewerkt hebben de wijkteams een voorsprong als het gaat om samenwerking met de medische sector. Wat betreft de integrale samenwerking met de andere sectoren in het kader van één huishouden, één plan en één aanpak is er nog een lange weg te gaan zeker om dat de specialistische hulp nog steeds is onderverdeeld. Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zijn niet meegenomen.

Verder werkt men stadsbreed met een Sociaal Stedelijk Team voor consultatie en voor opschaling naar complex/meervoudig, met een Interventie Team voor op de vrijdagmiddag en met een Brandpuntfunctionaris, die bij onenigheid extra bevoegdheden heeft.

Uit onderzoek blijkt de klanttevredenheid goed, maar een grote zorg is de werkdruk en de toename van de vraag. We mogen nog eens terugkomen.