Doel en werkwijze van de raad

In juni 2010 is de voormalige Wmo-klankbordgroep omgedoopt tot De Stedelijke Wmo Adviesraad Amsterdam. Belangrijk om te weten is dat de Adviesraad onafhankelijk is. Met de gemeente Amsterdam zijn wederzijdse afspraken op papier gezet en ondertekend.

 

Doelstelling

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning streeft ernaar dat elke burger in Amsterdam aan de maatschappij kan meedoen. De Stedelijke Wmo-Adviesraad kijkt kritisch naar deze wet. En vooral naar het beleid dat de gemeente naar aanleiding van deze wet voert. De adviesraad denkt mee over oplossingen voor alle burgers en geeft zonodig gevraagd of ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het gaat dan niet om het oplossen van de persoonlijke problemen die burgers hebben met de Wmo. Maar deze problemen hebben wel een signaalfunctie voor de raad om het belang van alle Amsterdammers die van de Wmo gebruik maken te kunnen behartigen.

Deze adviezen gaan over alles wat samenhangt met de uitvoering van de Wmo, maar vooral ook hoe de gemeente voor de kwetsbare burgers de mogelijkheden bevordert tot gelijkwaardige deelname aan de maatschappij. Alle uitgebrachte adviezen vindt u op de adviespagina (link).

Werkwijze

 

De leden van de Wmo-Adviesraad zijn geïnteresseerde inwoners van de gemeente Amsterdam of zijn actief als vrijwilliger bij een Amsterdamse belangenorganisatie t.a.v. de Wmo. De leden hebben kennis van en/of zijn ervaringsdeskundige op het vlak van één of meer van de zaken die onder de Wmo vallen. Zoals bijvoorbeeld hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, dak -en thuislozen. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en zijn onafhankelijk.

De adviesraad bestaat uit vrijwilligers. Zij denken vanuit het algemeen belang en vertalen hun deskundigheid in een advies aan het stadsbestuur. Dit betekent stukken lezen, bijeenkomsten bezoeken en contact houden met je eigen netwerk. Omdat er veel verschillende onderwerpen worden besproken hebben we werkgroepen gemaakt die een aandachtsgebied hebben. De leden van een werkgroep bereiden voor hun aandachtsgebied de adviezen voor. En ze doen bijvoorbeeld voorstellen om een werkbezoek af te leggen. Ook zorgen ze ervoor dat ze op de hoogte zijn van wat er in hun aandachtsgebied speelt. Een voorbeeld van een aandachtsgebied is de GGZ, verslavingszorg, Maatschappelijke opvang.

 

De raad vergadert 10 keer per jaar met de eigen leden (intern) en 10 keer per jaar met de ambtenaren van de dienst OJZ (Onderwijs, Jeugd en Zorg) van de gemeente Amsterdam. Tijdens de interne vergaderingen werken we aan onze adviezen en aan de agendapunten van de gemeente. In de vergaderingen met OJZ komen ambtenaren toelichting geven of advies vragen. Ook kunnen we onze eigen adviezen toelichten en punten bespreken die voor ons van belang zijn. Daarnaast is er overleg met belangenorganisaties, de Participatieraad, Jeugdplatform en met de wethouder Zorg. Alle leden zijn actief in hun wijk, bezoeken bijeenkomsten en leggen werkbezoeken af.

 

Op deze wijze kunnen onze leden invloed uitoefenen op het beleid en opkomen voor een doelgroep of achterban.