werkbezoek Almere

Verslag werkbezoek Almere 21 -11- 2019.

Een delegatie van de Wmo-Adviesraad werd door een ambtenaar op het stadhuis ontvangen om te horen welke ervaringen ze daar sinds 2015 hebben met de vorming van “wijkteams”. (meer…)

Nieuwe voorzitter

“De Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam heeft een nieuwe voorzitter! Vanaf 6 september is mevrouw Ellen van den Bogert voorzitter. Zij volgt Gerard Kosters op die op dezelfde datum afscheid heeft genomen.

Alle correspondentie, verzoeken en berichten aan de voorzitter, dus graag richten aan haar.” Email: mail@wmo-adviesraadamsterdam.nl

Of aan: mevrouw E. van den Bogert, voorzitter”.

Bezoek van de werkgroep WMO Houten aan WMO raad Amsterdam

Op 11 oktober 2017 heeft een afvaardiging van de werkgroep WMO Houten (voorheen Satelliet), een werkbezoek gebracht aan de counterpart in Amsterdam. Tevens was Reyer van ’t Klooster mee als onafhankelijk lid en de gemeente Houten vertegenwoordigd door Jocko Rensen en Jolanda Winkelhorst (coördinerend ambtenaar van de afdeling……)

De beide werkmethoden zijn uitgewisseld en herkenbaar was, dat een deel van de ervaringen hetzelfde zijn, ondanks, dat Amsterdam vele malen groter is dan Houten. Ook daar heeft het goed inregelen van de huishoudelijke hulp veel voeten in aarde gehad. Bijzonder plezierig was de wijze, waarop met elkaar is omgegaan, open en willen leren van elkaar. Het was niet grote en kleine broer. In Houten is het werkterrein wat groter, terwijl men Amsterdam meer gefocussed is in het pure WMO werk. De andere zaken zijn bij andere gremia ondergebracht.

Twee zaken vielen op, wat de deelnemers uit Houten als een pre ervaren:

  • De mogelijkheid om niet alles formeel te regelen, maar daar waar nodig heel snel resultaat
  • De wijze van benoemen van de leden. In Amsterdam alle leden via B&W en in Houten alleen de onafhankelijke leden, waardoor er ook een grotere diversiteit in andersoortig handelende mensen plaats vindt en dat kan heel verfrissend zijn

Amsterdam heeft duidelijk een voorsprong in haar binding van de achterban, waar van geleerd kan worden:

  • Werken ook met Facebookpagina
  • Conferenties met achterban

Met het laatste gaat men in Houten experimenteren.

Op bijgaande foto zijn beide afvaardigingen geportretteerd.

Nieuwsbericht over Dagbesteding

Dagbesteding bijzondere doelgroepen
Een gevarieerd gezelschap bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, enkele WMO-clienten uit Woongroep van de Kraaipan Oase, oudervertegenwoordigers van de Woongroep de Kraaipan Oase en De Evolutie, leden van Stedelijk WMO-AR, Beschut Werk, enkele zorginstellingen voor WMO-dagbesteding ontmoette elkaar op 23 mei j.l.

Gerard Kosters van Stedelijke WMO-AR hield bij wijze van aftrap een korte inleiding over de problemen van WMO-clienten omtrent dagbesteding. Enkele punten uit zijn inleiding:
onbekend aantal clienten herkent zich niet in de huidige aanbod voor dagbesteding. Begeleiding komt tekort en gemeente die verantwoordelijk is voor de dagbesteding weet en doet nog te weinig voor clienten die nog geen dagbesteding hebben.

Vervolgens werd een levendige discussie gevoerd over de vraag en aanbod van dagbesteding. De discussie leverde de volgende aandachtspunten op:
• Er wordt veelal werk aangeboden op een te laag niveau;
• Er is te weinig mogelijkheid om eigen creativiteit in te brengen;
• Er is behoefte aan continuïteit in de begeleiding;
• Houd op met het denken in stigma of doelgroepen. Er moet sprake zijn van een maatwerk dagbesteding. Alle clienten moeten krijgen wat ze nodig hebben en uitstroom en doorstroom van het ene naar het andere niveau moet een doel van het beleid zijn.
• De doelgroep heeft behoefte aan veel kwalitatieve en diverse voorzieningen. Daar aarden ze vaak beter.
Afspraak.
Er wordt een gezamenlijk georganiseerde pilot gestart met deelname van de gemeente, UWV, zorgaanbieder en de beide Wooncentra. Hier komt o.a. aan de orde:
• Voor iedere (geïnteresseerde) bewoner wordt een actieplan opgesteld.;
• Onderzocht wordt hoe de continuïteit van de begeleiding gewaarborgd kan worden.
• Wat de gevolgen zijn van het verschil in financiering. De Kraaipan Oase is ZIN (Zorg in Natura) gefinancierd en De Evolutie via PGB.