Termijnagenda 2019

Termijnagenda 2019

Datum Onderwerp Inbreng door Opmerkingen
11-01-2019 VERVALT    
17-01-2019
(intern overleg)
Stedelijk kader: Samen Vooruit
Op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam
Mary Bezuijen
Ester Tas
 
28-01-2019 Bestuurlijk overleg Wethouder Kukenheim    
07-02-2019 Wijkzorg Ben Booij Puck afwezig, Ilse
Kurver vervangt
Evaluatie spreekuurlocaties Ingrid Nooijens
Beitske den Ouden
07-03-2019
Toegankelijkheid Jette Bolle Puck afwezig, Jette
Bolle vervangt
04-04-2019 Doorontwikkeling Sociaal Domein & Inkoop Nienke Siemonsma  
Cliëntondersteuning Hette Tulner  
02-05-2019 VERVALT    
16-05-2019
(intern overleg)
2e Bestuurlijke rapportage 2018 Karin Koonings
Carla Henkens
Sherida Pengel
06-06-2019 Doorontwikkeling Sociaal Domein & Inkoop Nienke Siemonsma  
Hbh, uitkomsten kwaliteitsonderzoek GGD en
klantwaarderingsonderzoek
Hester Benedictus
Sjors Klijzen
 
26-06-2019 Bestuurlijk overleg wethouder Kukenheim    
04-07-2019
Zicht op Sociaal (o.b.v. data) Brunel Zwartkruis  
Zicht op Toezicht/Wmo Toezichthouder Ilse Kurver/GGD  
ZOMERRECES
05-09-2019 Inkoop / doorontwikkeling Sociaal Domein /
ervaringsdeskundigheid
Nienke Siemonsma  
03-10-2019 Eigen bijdrage Willem Hakkenberg Onder voorbehoud
Veilig Thuis Martine Reukers
Martine Blanke
 
17-10-2019
(intern overleg)
Verordening 2019 + toelichting Karin Koonings
Carla Henkens
07-11-2019 AOV Regina Imamkhan Onder voorbehoud
Concept-toetsingskader Toezicht Wmo Grace/Ilse Onder voorbehoud
Cliënttevredenheid Cora Weeda
Adam Abu Khamis
 
  Bestuurlijk overleg wethouder Kukenheim    
12-12-2019 Nadere regels en Financieel Besluit 2019 Karin Koonings
Carla Henkens
 
     
  Evaluatie Wmo-adviesraad – Gemeente/OJZ Karin Boudewijns  

Nog ter agendering:

  • Evaluatie wijkzorg
  • Evaluatie en voortgang project OV-coach
  • Beleid personen met verward gedrag/THRIVE/Samen Beter
  • Uitvoeringsplan LVB / conclusies IBO

Nieuwsbericht over Dagbesteding

Dagbesteding bijzondere doelgroepen
Een gevarieerd gezelschap bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, enkele WMO-clienten uit Woongroep van de Kraaipan Oase, oudervertegenwoordigers van de Woongroep de Kraaipan Oase en De Evolutie, leden van Stedelijk WMO-AR, Beschut Werk, enkele zorginstellingen voor WMO-dagbesteding ontmoette elkaar op 23 mei j.l.

Gerard Kosters van Stedelijke WMO-AR hield bij wijze van aftrap een korte inleiding over de problemen van WMO-clienten omtrent dagbesteding. Enkele punten uit zijn inleiding:
onbekend aantal clienten herkent zich niet in de huidige aanbod voor dagbesteding. Begeleiding komt tekort en gemeente die verantwoordelijk is voor de dagbesteding weet en doet nog te weinig voor clienten die nog geen dagbesteding hebben.

Vervolgens werd een levendige discussie gevoerd over de vraag en aanbod van dagbesteding. De discussie leverde de volgende aandachtspunten op:
• Er wordt veelal werk aangeboden op een te laag niveau;
• Er is te weinig mogelijkheid om eigen creativiteit in te brengen;
• Er is behoefte aan continuïteit in de begeleiding;
• Houd op met het denken in stigma of doelgroepen. Er moet sprake zijn van een maatwerk dagbesteding. Alle clienten moeten krijgen wat ze nodig hebben en uitstroom en doorstroom van het ene naar het andere niveau moet een doel van het beleid zijn.
• De doelgroep heeft behoefte aan veel kwalitatieve en diverse voorzieningen. Daar aarden ze vaak beter.
Afspraak.
Er wordt een gezamenlijk georganiseerde pilot gestart met deelname van de gemeente, UWV, zorgaanbieder en de beide Wooncentra. Hier komt o.a. aan de orde:
• Voor iedere (geïnteresseerde) bewoner wordt een actieplan opgesteld.;
• Onderzocht wordt hoe de continuïteit van de begeleiding gewaarborgd kan worden.
• Wat de gevolgen zijn van het verschil in financiering. De Kraaipan Oase is ZIN (Zorg in Natura) gefinancierd en De Evolutie via PGB.